Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Regionråd
Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf

Riksdagsledamot
Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg

Riksdagsledamot
Civilutskottet

 

 

 

 

 

 

Eric Westroth

Riksdagsledamot
Skatteutskottet

 

 

 
 

 • Aktuellt i Regionpolitiken

  Av administrator den 17 juni, 2019
  0

  I slutet på juni kommer regionens tre nämnder Folkhälsa sjukvård (FS), Trafik infrastruktur (TIM) och Arbetsmarknad näringsliv (ANA) lägga fram inriktningar inför höstens budget.

  Det är nämndsbudgetar och delvis önskelistor från nämnderna. Sedan vävs ekonomin ihop till en helhet i höstens samlade regionbudget.

  Sverigedemokraterna, lägger fram skuggbudgetar i nämnderna som på ett antal punkter avviker från koalitionens inriktning.

  Våra förslag sammanfattningsvis:

  Inom Folkhälsa- Sjukvård (FS) 

  Vi vill flytta resurser från TIM och ANA till FS.

  All vårdpersonal ska kunna uttrycka sig tydligt på svenska i mötet med patienter. En språkpolicy måste ska fram för att minimera missförstånd och barriärer och som tydliggör vikten av att svenska språket används mellan medarbetare och i patientkontakter.

  Antalet P-platser på Ryhov behöver bli fler. Därför vill vi bygga ut parkeringen öster om Ryhov 300 nya parkeringsplatser (idag gräsyta). I samband med detta ska P-avgifterna tas bort. Moderaterna har ett liknande förslag men med 800 P-platser som ligger längre från sjukhuset. Vi vill prioritera P-platser intill sjukhuset.

  Regionen ska arbeta för att främja svensk språkinlärning och motverka parallella samhällsstrukturer och ökad segregation. Att få tolkstöd som nyanländ är rimligt. Men efter en tvåårig period bör kostnaden för språktolk betalas av patienten själv. Kostnaderna för språktolkar i Region Jönköping uppgår idag till 27 miljoner kr/år. Tolkindustrin är en offentligt finansierad verksamhet som har intäkter på 2 miljarder kr/år.

  Varje år får 1800 män beskedet att deras prostatacancer upptäckts för sent och inte går att bota. Det visar på behovet att intensifiera arbetet mot prostatacancer. På samma sätt som man gjort stora satsningar för de med bröstcancer. Därför vill vi införa organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får information om för- och nackdelar samt erbjudande att göra ett test.

  Det är viktigt att trygga den psykiatriska slutenvården. Därför bör avdelning G på Ryhov så snart som möjligt öppnas upp igen. Det ska finnas vårdplatser att tillgå på psykakuten. Väntetiden där måste minimeras till max 2 timmar.

  Inom trafik och infrastruktur (TIM)

  Målet om 60 % ökat resande i Länstrafiken kostar för mycket. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken för att nå 60% målet. Nu föreslår Koalitionen ytterligare skattesubventionering för länstrafiken. Vi vill att de ekonomiska målen ska nås i första hand och i andra hand ska målet om ett ökat resande nås. För att klara resandemålet satsar man nu stort i stadstrafiken Jönköping medan busslinjer på landsbygden med färre resande kommer försvinna.

  I Jönköping stadstrafik. Förtäta turerna på linje 26 istället för nya elbuss stomlinjen.

  Sänk kraven i förfrågningsunderlaget i den nya stadstrafikupphandlingen så att budgetmålen nås.

  Apropå elbussar ställer vi oss frågande till om elbussarna kommer klara vinterkylan.
  Inom kultur och näringsliv (ANA) 

  Region Jönköping ska införa mål att all outnyttjad åkermark i länet tas i bruk för odling eller djurhållning.

  En mindre och närmare kulturverksamhet

  Från och med 2020 ska kulturarbetet bli mer inriktat på samverkan ute i kommunerna och mindre fokuserat på större föreställningar. SMOT ska ha ett budget anslag som är lägre än idag men istället fokusera på att stimulera lokala kulturutövare, föreningar och elever. Exempelvis lokala musikskolor, teatrar, hembygdsföreningar.

  Kulturhuset Spira ska bli ett eget regionägt bolag och få större frihet att disponera lokalerna med krav på egenfinansiering och ekonomisk återbäring till regionen. Louis De Geer i Norrköping är ett exempel på kommunägd anläggning som drivs offentligt på detta sätt.

  Länsövergripande informationsinsatser till nyanlända om statliga bidragen som finns att söka för återvandring.

  En kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken kräver högteknologisk utrustning. Samordna kostnadskrävande gymnasieutbildningar till några utvalda platser i länet. Detta sänker kostnaderna för respektive kommun och förbättrar kvalitén på utbildningarna. I första hand kan det vara aktuellt för bygg-, fordonstekniska gymnasieprogrammen.

   

  Våra skuggbudgetar bifogas. (blå text i textrutor är SDs förslag).

  FS budget 2019

  TIM ANA budget 2019

   

  Samuel Godrén (SD)
  gruppledare Region Jönköpings län

 • Månadsbrev maj

  Av administrator den 17 juni, 2019
  0

  Passa på och värva någon ny medlem till SD under sommaren! Distriktet erbjuder fina priser till den kommunförening som får största medlemsökningen i sommar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Antal medlemmar idag (tävlingens början)

  Aneby 23
  Eksjö 48
  Finnveden 179
  Gislaved 125
  Habo/Mullsjö 66
  Jönköping 316
  Nässjö 97
  Sävsjö 30
  Tranås 104
  Vaggeryd 53
  Vetlanda 95

 • Mediaträning och talarteknik

  Av administrator den 27 april, 2019
  0

  Under lördagen anordnades en utbildning i talarteknik och praktiska övningar vid mediakontakter.

  Utbildningen hölls i Tranås kommunfullmäktigesal. Den så kallade ”arga mannen” höll i utbildningen som var en heldag mellan 11-18.

  Fr vä: Mikael Loberg, Marianne Gustafsson, Björn Forsell, Håkan Nyborg, Ulf Svensson, Stefan Nylén, ”arga mannen”, Håkan Helgebring. Bakom kameran Samuel Godren.

 • Lösenordsskyddad: Handlingar distriktsårsmöte 2019

  Av administrator den 7 mars, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Regional Utvecklingsstrategi (RUS)

  Av administrator den 20 februari, 2019
  0

  En utvecklingsstrategi för länet arbetas just nu fram inom Region Jönköping. Ett viktigt dokument som kommer påverka länet många år framöver.

  Sverigedemokraterna anser att viktiga prioriteringar såsom en ansvarsfull invandring, framhållandet av småländsk kultur och regional sammanhållning borde betonas mer.

  Vi kan inte ställa sig bakom alla delar av bakgrundsanalysen som ligger till grund för strategin.

  Läs hela strategin här: rus-remissversion

  Våra synpunkter

  Miljö/hållbarhet
  När det gäller utsläppen av växthusgaser har Region Jönköping orimligt höga ambitioner. Sverige som helhet står endast för någon promille av utsläppen och Region Jönköping för knappt mätbara nivåer. De stora utsläppsländerna måste i första hand ta sitt ansvar.

  Målet att förbränningen av fossilt avfall ska minska beskrivs som en utmaning för länet. Även detta är snarare en global utmaning. Att fossilt avfall minskar är bra. Samtidigt måste man vara medveten om att många svenska kraftvärmeverk eldas med sopor från andra länder. Under 2016 importerades ca 1,3 miljoner ton fossila sopor till Sverige. Detta motsvarar 25 procent av värmeverkens råmaterial.

  Riktade satsningar på nya fossilfria drivmedel, exempelvis biogas, är ett osäkert kort som kan bli ekonomiskt kostsamt. Däremot är biogas ett bra komplement för som uppvärmningsbränsle inom industrin och matlagning.

  När det gäller drivmedel till arbetsmaskiner specifikt inom jord- och skogsbruk är vår första prioritet låg kostnad för den enskilde näringsidkaren.

  Vi vill på alla sätt stimulera och förenkla miljökraven i Jord- och skogsbruk eftersom dessa näringar är bland de viktigaste att utveckla mer i vår region.

  Istället för riktade satsningar på fossilfria drivmedel behövs riktade satsningar för att öka arealen småskaligt jordbruk och betesmarker.

  Demografi
  Den demografiska utvecklingen i länet påstås ”bidra till attraktivitet och att göra Jönköpings län till den bästa platsen att bo på”. Sverigedemokraterna delar inte den uppfattningen. Snarare har den bidragit till mer segregation och otrygghet i våra städer.

  Vidare påstås att ”flyktinginvandringen sedan 2013 har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö, Gislaved och Gnosjö kommuner”. Sverigedemokraterna menar tvärt om att dessa kommuner fått högre kostnader än vad man haft utan invandring.

  Andelen invandrare som försörjer sig själva är ohållbart låg, ca 15 %. Bland inrikes födda var motsvarande siffra knappt 4 %.

  Länets kommuner bör i samverkan med regionen arbeta fram ett system med praktik och enklare arbeten som är obligatoriskt för att motta försörjningsstöd. Det är viktigt att ställa krav på nyanlända för att få fler att bidra för att klara välfärdsutmaningarna i framtiden.

  Utbildning
  Det talas mycket om kategorisk mångfald och för lite om individuell mångfald som lösningar på en attraktiv region. Kategorisk är en frukt av människors egna val.

  Individuell mångfald däremot, kan i hög grad bidra till regionens utveckling. Att ta vara på varje individs unika förmågor och intressen lyfter ekonomi och attraktivitet till en livskraftig region.

  Det behövs riktade satsningar på YH utbildning.

  Regionen bör även ha som mål att driva ytterligare tre gymnasieutbildningar i egen regi. En med bygginriktning, en med vårdinriktning och en med fordonsinriktning. Utöver naturbruksgymnasierna.

  Infrastruktur
  Sverigedemokraterna ser hellre att investeringar i det regionala järnvägsnätet görs istället för Höghastighetsbanan. Vi skulle gärna se en ny järnväg från Jönköping till Göteborg via Borås.

  I framtida infrastrukturplaner för större landsvägar bör man inte låsa sig vid målet att bygga cykelbanor utmed vägarna innan andelen potentiell cykel pendling utvärderas.

  • De fem prioriteringarna byts till fyra
  1. En livskraftig region
   2. En attraktiv och tillgänglig region
   3. En nyskapande region
   4. En kompetent region

  ”En global region” tas bort och indikatorerna ”Antal utländska direktinvesteringar” och ”Andel företag som exporterar” läggs till under ”En nyskapande region”

  • Indikatorer på läns- och kommunnivå
  1. En attraktiv och tillgänglig region

  Indikatorerna ”Demografi” och ”Segregation” ersätts med indikator ”Aktivering för personer med försörjningsstöd”.
  Indikator ”HBTQ certifiering” tas bort.
  Indikator ”Areal jordbruk och betesmarker” läggs till.