Budgetförslag 2020 Region Jönköpings län | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Budgetförslag 2020 Region Jönköpings län

Lär hela vår budget här.

På sidan 20 finns en sammanställning av våra förslag.

Kommentar på skattenivån

Som det ser ut kommer regeringens förslag om utjämningssystemet att gå igenom riksdagen den 18 nov. Förändringen kommer innebära ett tillskott för Region Jönköping på 240 milj. kr/år.

Förra gången, 2014, när förändring av utjämningsystemet gjordes förlorade regionen motsvarande summa. Då höjdes regionskatten med 40 öre för att kompensera bortfallet.

Vår inriktning är att samma kompensationen ska gälla även nu, fast åt andra hållet, dvs. sänkt skatt, förändringen nu motsvarar 30 öre i skattesänkning i regionen. Dessa pengar tillhör medborgarna.

Därför föreslår vi att tillkommande pengar från 1 januari i kostnadsutjämningen reserveras för en skattesänkning.Budget

Sverigedemokraternas satsningar i korthet

 • PSA screening för att minska dödsfallen i prostatacancer -10 milj kr.
 • Specialistläkare tillgängliga på vårdcentralerna -10 milj kr.
 • 250 nya parkeringsplatser vid Ryhov och dygnsparkering. (finansieras istället för el laddstolpar)
 • Coloncancer screening -7 milj kr.

 

Sverigedemokraternas besparingar i korthet

 • Separation av SMOT och Spira 40 milj kr.
 • Språktolk betalas efter två år i Sverige 15 milj kr.
 • Bidrag till studieförbunden, anpassning till rikssnittet 15 milj kr.
 • Svenskproducerade livsmedel som första val, ekologiska livsmedel i andra hand 5 milj kr.

 

Övriga förslag

 • Inför en ”jobbgaranti” för elever som fullföljer en akademisk utbildning på Hälsohögskolan.
 • Obligatoriskt språktest med krav enligt Socialstyrelsens rekommendationer innan anställning i regionen.
 • För att växla upp arbetet med RAK inför vi ett helhetskoncept med VNS (vårdnära service) på nya Huset D1 och D2, Ryhov. (frigör tid för vårdpersonalen)
 • Kameraövervakning på sjukhusen för att kunna följa upp våld och hot.
 • Omskärelse av pojkar inte ska ingå i regionens verksamhet.
 • Naturbruksskolor som producerar livsmedel ska försörja regionen via återtag och egen förädling.
 • Beslutstöd, praxis och tillämpningar när personalen ska hantera ”vård som inte kan anstå”

 

vid frågor kontakta

Samuel Godrén (SD)

Regionråd, Region Jönköpings län