Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 4

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera i allmäna val 2018?

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

untitled

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

Dennis Dioukarev

Riksdagsledamot

Tillsammans med Jimmie Åkesson sitter Dennis Dioukarev på de två riksdagsmandaten för SD för Jönköpings län.

 • Interpellation: Nämndernas kontrollplaner

  Av administrator den 15 juni, 2017
  0

  Till ordförande i Nämnd för Folkhälsa- och Sjukvård

  Nämndernas kontrollplaner

  Intern styrning och kontroll i nämnderna bedrivs på två sätt:

  1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning.
  2. Via den årliga kontrollplanen för nämnden.

  Idag utgörs nämndernas kontrollplaner av en regionövergripande kontrollplan som fastställts av Regionstyrelsen.

  Det är alltså samma kontrollplan i alla tre nämnderna. Trotts relativt stora olikheter i de olika nämnderna.

  Tanken är att ytterligare kontrollmoment ska läggas till i varje nämnd vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen. Men detta har inte gjorts i någon nämnd.

  Frågor

  -Utifrån vilka kriterier har kontrollplanen i nämnden tagits fram?

  -Anser du kontrollplanen i nämnden är tillfyllest med tanke på de aktuella utmaningar som finns när det gäller vårdverksamheten?

  Samuel Godrén

 • Nej till ny bussdepå

  Av administrator den 13 juni, 2017
  0

  Regionen väntas ta beslut om att bygga en ny bussdepå på Ljungarum i Jönköping.

  Investeringen beräknas kosta ca 220 miljoner kr. Vi anser inte det är rätt att investera i detta. Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag.

  Istället vill vi prioritera satsningar på vårdpersonal i höstens budget, dels anser vi busstrafiken i Jönköping är tillräckligt utbyggd.

  Solåsvägen har mycket trafik redan idag ( Biltema, Rusta, K-Rauta, Lager 157, Stadium, + godsterminalerna). Herkulesvägen ( ÖB, ICA-Maxi, Bilprovning, Verkstäder)

  Det finns planer på ytterligare utbyggnad av Solås Center.

  På dessa gator är det trafikköer, stockningar dagligen. Alltid långa köer morgon, middag och kväll. Så gott som all tung trafik till godsteminalerna på Ljungarums industriområde går på Herkulesvägen.

  Flera stora godsteminaler, bl.a. Schenker.
  2 stora Byggvaruhus ( Beijer, ByggMax) Ytterliggare ett planeras (Bauhaus).
  Arla mejeriet Sagaholmsvägen.

  Villaägarna har försökt få den tunga trafiken flyttad till alternativa färdvägar. Nu ska 150 bussar stationeras till den planerade bussdepån.

  Vilka vägar ska dessa bussar trafikera från depån?
  Vad innebär det ur trafikhänseende, buller , avgaser?
  Var finns en konsekvensbeskrivning av trafiksituationen?

 • Infrastruktur, demografiutmaning och vildar

  Av administrator den 8 juni, 2017
  0

  Regiongruppen nyss hemkomna från ett studiebesök i Riksdagen hos våra eminenta ledamöter i Trafikutskottet Jimmy Sråhl och Per Klarberg.

   

  Vi fick en grundlig genomgång i alternativet till den extremt dyra höghastighetsbanan. Genom SJs satsningar på nya tåg, mindre justeringar av dagens stambana och upprustning av stambanan kommer restiden kunna kortas nästan i nivå med en ny höghastighetsbana. Men till en bråkdel av kostnaden.

  Vad vi däremot behöver lägga mer resurser på är snabba regionaltåg. För pendlingstrafik. GBG-JKPG samt inom länet.

  Vi besökte även SKL där vi av en tjänsteman fick en genomgång av den senaste ekonomirapporten. De stora demografiska utmaningarna är oroväckande och tydliga. Man förutspår stora besparingar och en omdaning av sjukvården i landstingen. I höstens budget måste vi prioritera vården och hålla igen med allt annat.

  Invandringen är en av orsakerna till den ökade belastningen för vård och skola.

  Besöket avslutades med ett besök i Stadshuset och Stockholm stad KF grupp.

  Regiongruppen: Vi som var med på studiebesöket Ulf Svensson, Elisabeth Werner, Samuel Godren, Magnus Hellström, Anne Karlsson, Robert Andersson och Anders Gustafsson.

  Vi konstaterade att det finns åtminstone en likhet mellan oss i Region Jönköping och Stockholms KF grupp. Vildar som sitter kvar på sina mandat.

  Gruppledare Per Ossmer, Stockholm bjöd på lunch och talade om det märkliga rödgröna styret där bl.a FI ingår.

  Tillsammans med KF gruppens sekreterare Martin Westmont och Jenny Ribskog.

 • Av administrator den 22 april, 2017
  0

 • Motion: Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

  Av administrator den 18 april, 2017
  0

  Frågan om vårdplatsbrist har varit ett utsatt område de senaste åren. Delvis beroende på svårigheten att rekrytera personal.

  Antalet vårdplatser i Region Jönköping är idag så lågt att patientsäkerheten vid större sjukdomsutbrott, olyckor kan fallera. Man är hårt pressad redan vid normala patientflöden.

  Redan i slutet av 2015 interpellerade Sverigedemokraterna om frågan hur regionen ska hantera de äldre som blir liggande kvar på sjukhuset. Problemen kvarstår fortfarande. Regelverket håller på att ändras så betalningsansvaret ska landa på kommunen tidigare. Men att bara förlita sig till kommunernas förmåga att ta hem sina äldre är inte tillräckligt. Regionen måste också ha en buffert för färdigbehandlade patienter.

  Det Sverigedemokraterna efterfrågar är lokaler att inrätta korttidsplatser på sjukhusen. I den mån det går kan man flytta över färdigbehandlade patienter till korttidsplats i väntan på kommunens mottagning. Det kan även fungera som en buffert vid oväntade ökningar i patientflödet.

  Fördelarna med detta är att man snabbt frigör vårdplatser för de som verkligen behöver det. Inga patienter i korridoren. Den specialiserade vården får bättre kapacitet att ta in nya patienter som är i behov av kvalificerad vård.

   

  Korttidsplatserna kan bemannas med till exempel vårdbiträden/undersköterskor. En viss utökning av personal är nödvändig för att få det att fungera. Om det går att genomföra kan man få flera positiva följdverkningar. Mindre stress för personalen. Mindre känslighet i organisationen vid sjukskrivningar eller stora patientflöden.

  Sverigedemokraterna föreslår därför regionfullmäktige besluta att:

  -inrätta ett försök med korttidsplatser för färdigbehandlade patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med vårdbiträden/undersköterskor.