Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 4

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Rikspolitik

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Regionråd
Region Jönköpings län

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf

Riksdagsledamot
Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg

Riksdagsledamot
Civilutskottet

 

 

 

 

 

 

Eric Westroth

Riksdagsledamot
Skatteutskottet

 

 

 
 

 • Regional Utvecklingsstrategi (RUS)

  Av administrator den 20 februari, 2019
  0

  En utvecklingsstrategi för länet arbetas just nu fram inom Region Jönköping. Ett viktigt dokument som kommer påverka länet många år framöver.

  Sverigedemokraterna anser att viktiga prioriteringar såsom en ansvarsfull invandring, framhållandet av småländsk kultur och regional sammanhållning borde betonas mer.

  Vi kan inte ställa sig bakom alla delar av bakgrundsanalysen som ligger till grund för strategin.

  Läs hela strategin här: rus-remissversion

  Våra synpunkter

  Miljö/hållbarhet
  När det gäller utsläppen av växthusgaser har Region Jönköping orimligt höga ambitioner. Sverige som helhet står endast för någon promille av utsläppen och Region Jönköping för knappt mätbara nivåer. De stora utsläppsländerna måste i första hand ta sitt ansvar.

  Målet att förbränningen av fossilt avfall ska minska beskrivs som en utmaning för länet. Även detta är snarare en global utmaning. Att fossilt avfall minskar är bra. Samtidigt måste man vara medveten om att många svenska kraftvärmeverk eldas med sopor från andra länder. Under 2016 importerades ca 1,3 miljoner ton fossila sopor till Sverige. Detta motsvarar 25 procent av värmeverkens råmaterial.

  Riktade satsningar på nya fossilfria drivmedel, exempelvis biogas, är ett osäkert kort som kan bli ekonomiskt kostsamt. Däremot är biogas ett bra komplement för som uppvärmningsbränsle inom industrin och matlagning.

  När det gäller drivmedel till arbetsmaskiner specifikt inom jord- och skogsbruk är vår första prioritet låg kostnad för den enskilde näringsidkaren.

  Vi vill på alla sätt stimulera och förenkla miljökraven i Jord- och skogsbruk eftersom dessa näringar är bland de viktigaste att utveckla mer i vår region.

  Istället för riktade satsningar på fossilfria drivmedel behövs riktade satsningar för att öka arealen småskaligt jordbruk och betesmarker.

  Demografi
  Den demografiska utvecklingen i länet påstås ”bidra till attraktivitet och att göra Jönköpings län till den bästa platsen att bo på”. Sverigedemokraterna delar inte den uppfattningen. Snarare har den bidragit till mer segregation och otrygghet i våra städer.

  Vidare påstås att ”flyktinginvandringen sedan 2013 har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö, Gislaved och Gnosjö kommuner”. Sverigedemokraterna menar tvärt om att dessa kommuner fått högre kostnader än vad man haft utan invandring.

  Andelen invandrare som försörjer sig själva är ohållbart låg, ca 15 %. Bland inrikes födda var motsvarande siffra knappt 4 %.

  Länets kommuner bör i samverkan med regionen arbeta fram ett system med praktik och enklare arbeten som är obligatoriskt för att motta försörjningsstöd. Det är viktigt att ställa krav på nyanlända för att få fler att bidra för att klara välfärdsutmaningarna i framtiden.

  Utbildning
  Det talas mycket om kategorisk mångfald och för lite om individuell mångfald som lösningar på en attraktiv region. Kategorisk är en frukt av människors egna val.

  Individuell mångfald däremot, kan i hög grad bidra till regionens utveckling. Att ta vara på varje individs unika förmågor och intressen lyfter ekonomi och attraktivitet till en livskraftig region.

  Det behövs riktade satsningar på YH utbildning.

  Regionen bör även ha som mål att driva ytterligare tre gymnasieutbildningar i egen regi. En med bygginriktning, en med vårdinriktning och en med fordonsinriktning. Utöver naturbruksgymnasierna.

  Infrastruktur
  Sverigedemokraterna ser hellre att investeringar i det regionala järnvägsnätet görs istället för Höghastighetsbanan. Vi skulle gärna se en ny järnväg från Jönköping till Göteborg via Borås.

  I framtida infrastrukturplaner för större landsvägar bör man inte låsa sig vid målet att bygga cykelbanor utmed vägarna innan andelen potentiell cykel pendling utvärderas.

  • De fem prioriteringarna byts till fyra
  1. En livskraftig region
   2. En attraktiv och tillgänglig region
   3. En nyskapande region
   4. En kompetent region

  ”En global region” tas bort och indikatorerna ”Antal utländska direktinvesteringar” och ”Andel företag som exporterar” läggs till under ”En nyskapande region”

  • Indikatorer på läns- och kommunnivå
  1. En attraktiv och tillgänglig region

  Indikatorerna ”Demografi” och ”Segregation” ersätts med indikator ”Aktivering för personer med försörjningsstöd”.
  Indikator ”HBTQ certifiering” tas bort.
  Indikator ”Areal jordbruk och betesmarker” läggs till.

 • Ordna tillräckligt med parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften

  Av administrator den 28 januari, 2019
  0

  Från Sverigedemokraterna tror vi inte P-avgifter löser problemen. Istället måste antalet P-platser dimensioneras till den nivå som motsvarar det antal människor som finns dagligen på sjukhuset.

  I översiktsplanen finns två parkeringshus planerade men okänt när dessa kommer stå klara. Det är uppenbart att den rådande situationen är mer akut än så.

  En möjlig lösning skulle kunna vara att bygga ut parkeringen öster om Ryhov vid ingång 7. Där finns gräsytor om ca 7000 kvm som skulle kunna rymma 2-300 nya parkeringsplatser. I översiktsplanen planeras här på sikt två tillbyggnader. Även där osäkert hur långt fram i tiden de ligger.

  Vill man inte lägga stora summor på en permanent parkering finns alla möjligheter att bereda dessa ytor som tillfällig parkering. Det skulle inte ta särskilt lång tid eller vara särskilt dyrt att genomföra.