Kandidatur till distrikt och kommunföreningar | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Kandidatur till distrikt och kommunföreningar

Det säkraste sättet att kandidera är att fylla i de poster man är intresserad av:

https://minasidor.sd.se/loginform.cfm?uuid=

Man måste vara medlem innan man kan kandidera.

Viktiga datum

1 januari
Inför distriktsårsmöte ska motioner, förslag, framställningar samt nomineringar till val av distriktets valberedning vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda. Övriga nomineringar till distriktsårsmöte ska vara valberedningens ordförande skriftligen tillhanda.
Inför separat valkonferens i distrikt ska nomineringar vara valberedningens ordförande i det distrikt som ansvarar för valkonferensen skriftligen tillhanda.
Inför riksorganisationens valkonferens ska nomineringar till rikslistan i riksdagsvalet
vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda.

7 januari
Nya medlemmar som fått sitt medlemskap registrerat senare än 7 januari får ej rösträtt vid ordinarie kommun- eller kretsföreningsårsmöte.

15 januari
Kommun- och kretsföreningsårsmötesperioden inleds.
Distriktsstyrelsen skickar inkomna och godkända nomineringar till val av valberedning till alla kommun- respektive kretsföreningsordförandena inom distriktet.

7 februari
Nya medlemmar som fått sitt medlemskap registrerat senare än 7 februari får ej rösträtt vid ordinarie distriktsårsmöte.

28 februari
Kommun- och kretsföreningsårsmötesperioden avslutas.

1 mars
Distriktsårsmötesperioden inleds såvida inte distriktsstyrelse beslutat om distriktssårsmötesombud.

15 mars
Distriktsårsmötesperioden inleds såvida distriktsstyrelse beslutat om distriktssårsmötesombud.
År med ordinarie val till riksdagen ska riksorganisationen hålla valkonferens under mars månad.

31 mars
Distriktsårsmötesperioden avslutas.
Kommun- och kretsföreningar ska till överordnat distrikt och riksorganisationen inkomma med protokoll i enlighet med 4 kap 13 § och 5 kap 13 §.

1 april
Medlemskap som inte är förnyat för innevarande kalenderår förfaller.
Valkonferensperiod för distrikt, vars omfattning inte överensstämmer med landstingsvalkrets, inleds.

10 april
Valkonferensperiod för distrikt, vars omfattning inte överensstämmer med landstingsvalkrets, avslutas.

30 april
Distrikt ska till riksorganisationen inkomma med protokoll i enlighet med 3 kap 13 §.

1 maj
Inför Landsdagarna ska motioner, förslag, framställningar samt nomineringar till val av riksorganisationens valberedning vara partisekretariatet skriftligen tillhanda.

31 maj
Distrikt ska överföra halva avgiften till den partigemensamma valfonden i enlighet 3 kap 15 § 1 mom.
Kommun- och kretsförening ska överföra halva avgiften till den partigemensamma valfonden i enlighet 4 kap 15 § och 5 kap 15 §.

1 juni
Partisekretariatet ska skicka inkomna och godkända nomineringar till val av valberedning till alla distriktsordförandena.

1 augusti
Inför Landsdagarna ska nomineringar till förtroendepost vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda.
Distriktsstyrelse ska senast detta datum informera berörda kommun- och kretsföreningar om eventuellt beslut om distriktssårsmötesombud och/eller valkonferensombud.

1 september
Landsdagarsperioden inleds (udda år).

1 oktober
Medlemskap inbetalt den 1 oktober eller senare gäller även följande kalenderår.

31 oktober
Distrikt ska överföra resterande avgift till den partigemensamma valfonden i enlighet 3 kap 15 § 1 mom.
Kommunförening ska överföra resterande avgift till den partigemensamma valfonden i enlighet 4 kap 15 och 5 kap 15 §.

1 november
Vid år med ordinarie val till riksdagen inleds kommun- och landstingskonferensperioden.

30 november
Landsdagarsperioden avslutas (udda år).

1 december
Inför kommun- och kretsföreningsårsmöte ska motioner, förslag, framställningar samt nomineringar till val av kommun- och kretsföreningens valberedning vara kommun- och kretsföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda. Övriga nomineringar till kommun- och kretsföreningsårsmöte ska vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda.